Goede Herderkerk
Ridderkerk

Slider

De taken van de kerkrentmeesters zijn vastgelegd in de Ordinanties van de Protestantse Kerk in Nederland. De hoofdtaken van de kerkrentmeesters, die genoemd worden in Ordinantie 11 die als naam draagt: “De vermogensrechterlijke aangelegenheden”, zijn:
* Het zorgdragen voor de geldwerving
* Het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimte voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
* Het zorgen voor organisten (algemeen:musici), orgel(en andere instrumenten als die er zijn) en vrijwilligers
* Het zorg dragen voor arbeidsrechtelijkerelaties (denkaan koster enpastoraal medewerkers)
* Het beheren van diverse administraties (van leden e nfinanciën) en de archieven
* Het vertegenwoordigen van de gemeente in vermogensrechterlijke aangelegenheden.

De geldwerving vindt plaats door:

De jaarlijks te houden actie Kerkbalans. In de maand januari ontvangen alle leden van de gemeente een verzoek om hun vrijwillige bijdrage voor dat jaar toe te zeggen. Het is dan ook de bedoeling dat u deze toezegging nakomt. De kerkrentmeesters houden in hun uitgaven rekening met deze toezeggingen.
De collecten in de eredienst. De collecten worden gehouden op basis van een door de algemene kerkenraad vastgesteld collecte-rooster. Dit rooster wordt opgesteld door de colleges van diakenen en kerkrentmeesters.

Giften en legaten van gemeenteleden. Bijdragen aan dekerk zijn, mits aantoonbaar volgens de eisen van de belastingwetgeving, aftrekbaar van de belastingen. In het najaar vindt de jaarlijkse actie “Solidariteitskas” plaats. De naam zegt het al: hiervan worden via de landelijke kerkelijke organen gemeenten ondersteund,die niet in staat zijn om zelfstandig te voorzien in de noodzakelijke middelen.

De bijdrage die wordt gevraagd is €10,- per belijdend lid. Hiervan wordt vijftig procent afgedragen aan het landelijke werken €5,- is bestemd voor het plaatselijke werk. Jaarlijks liggen de begroting en de jaarrekening ter inzage voor alle leden. De aankondiging hiervan vindt plaats in het Kerkelijk Contact. Ook wordt u in het Klankbord regelmatig op de hoogte gehouden van de uitgaven en inkomsten van onze wijkgemeente.

Bankrekening kerkrentmeesters Goede Herderkerk: NL98 RABO 0355488256 (Rabobank Ridderkerk) en Postgiro NL58 INGB 0000444303 .Voor hetzelfde geld geeft u meer!

Steun uw kerk met een periodieke gift


Steunt u uw plaatselijke gemeente met een kerkelijke bijdrage, bijvoorbeeld via Kerkbalans? Dan kunt u de kerk misschien meer geven, zonder dat het u meer kost.

UW GIFTEN ZIJN FISCAAL AFTREKBAAR
Uw giften aan de kerk, ook aan uw plaatselijke gemeente, zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De Protestantse Kerk is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierbij geldt echter een drempel van 1% (minimaal € 60) en een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen vindt u onderaan uw aanslag inkomstenbelasting.

GEEN DREMPEL BIJ PERIODIEKE GIFT
Een periodieke gift is een gift waarbij u minimaal vijf jaar lang jaarlijks eenzelfde bedrag schenkt. Dit bedrag mag u volledig aftrekken bij uw belastingaangifte: de drempel van 1% en het maximum van 10% vervallen. U krijgt daardoor meer geld terug van de belastingdienst dan bij een gewone gift. Afhankelijk van uw leeftijd en inkomen kan uw voordeel zelfs oplopen tot 52%. Dit voordeel kunt u ten goede laten komen aan de kerk. Zo verhoogt u uw bijdrage, zonder dat het u extra geld kost.

WANNEER IS EEN GIFT EEN PERIODIEKE GIFT?
Uw gift is een periodieke gift als:
• de gift is vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst;
• u volgens de overeenkomst regelmatig (minstens een keer per jaar) de bedragen overmaakt;
• deze bedragen steeds even hoog zijn;
• u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt;
• de begunstigde geen tegenprestatie levert voor de gift.
Het opstellen van deze overeenkomst is gratis. U kunt de schriftelijke overeenkomst ook in een notariële akte via de notaris vastleggen. Hier zijn dan wel kosten voor u aan verbonden. In dat geval ontvangen wij hiervan dan graag een kopie.

HOE GROOT IS UW VOORDEEL?
Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl schenkcalculator berekent u heel eenvoudig wat uw fiscale voordeel is bij een periodieke gift. De Schenkcalculator laat bovendien zien welk bedrag u kunt schenken als u dit belastingvoordeel ten goede laat komen aan de kerk.

HOE WERKT HET?
U kunt de overeenkomst voor een periodieke gift opvragen bij Cees-Jan de Bruijn (telefoon 0180-610451 of via mail kerkrentmeester5@ghkridderkerk.nl). Ook kunt u overeenkomsten downloaden via www.protestantsekerk.nl/periodieke-gift . Stuurt u de overeenkomst na invulling en ondertekening naar ons toe, dan verzorgen wij de rest. Voor vragen kunt u terecht bij Cees-Jan de Bruijn of een van de andere kerkrentmeesters.

Klik hier voor de Kerkrentmeesters


Ontwerp en realisatie © Howeco